วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กำหนดฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2555 ของกองทัพเรือ

กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ เนื่องในการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 รัฐบาลได้มอบหมายให้กองทัพเรือ จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ เป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคใหญ่ 5 ริ้ว ใช้เรือพระราชพิธี ทั้งสิ้น 52 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง จำนวน 4 ลำ คือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เรือรูปสัตว์ จำนวน 8 ลำ เรือดั้ง จำนวน 22 ลำ และเรือประกอบอื่น ๆ จำนวน 18 ลำ โดยใช้เส้นทางเสด็จฯ ตั้งแต่ท่าวาสุกรี ถึงท่าเรือวัดอรุณฯ ทั้งนี้ กองทัพเรือจึงกำหนดให้มีการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ซ้อมย่อยครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555
2. ซ้อมย่อยครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555
3. ซ้อมย่อยครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555
4. ซ้อมย่อยครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555
5. ซ้อมย่อยครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555
6. ซ้อมย่อยครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555
7. ซ้อมย่อยครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555
8. ซ้อมย่อยครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555
9. ซ้อมใหญ่ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555
10. ซ้อมใหญ่ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555
11. วันเสด็จฯจริง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555
กรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจตรา ควบคุมการเดินเรือ และการขนส่งทางน้ำให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินเรือ การจอดเรือในระหว่างทำการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค กรมเจ้าท่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 ทวิแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2520 กรมเจ้าท่า จึงประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา และคลอง บางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในคลองบางกอกน้อย ตั้งแต่สะพานอรุณอัมรินทร์ ถึงปากคลองบางกอกน้อย ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ,02-233-1311-8 ต่อ 353

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น